گاندوها به حمایت زمین می آیند1

اولین جلد از قصه های من و بابام با عنوان "گاندوها به حمایت زمین می آیند" و با محوریت تغییر اقلیم توسط سازمان مردم نهاد جمعیت حامیان زمین منتشر شد.

Posted in: دسته‌بندی نشده