صحبت به نمایندگی از ایران در کارگاه آموزشی بین المللی ارتباطات در مدیریت پایدار جنگل در رباط، مراکش،

قبلاً هم گفته بودم در کارگاه آموزشی بین المللی ارتباطات در مدیریت پایدار جنگل در رباط، مراکش،  طبق برنامه به عنوان
اولین کشور در روز اول صحبت داشتم. محور بحث پنانسیل های تنوع زیستی و اکوتوریستی ایران بود. در ارتباط با نقشی که ایران  به عنوان تنها نقطه ارتباطی شبکه حفاظتی آسیای غربی و مرکزی  و تنها کریدور ارتباطی افریقا شمالی با این بخش از آسیا  می تواند عمل کند را یادآور شدم ، ایجاد شبکه منطقه ای با ترکیه و روسیه و ارتباط از طریق این شبکه های منطقه ای به شبکه های جهانی  اروپا و منطقه ای مدیترانه بحث شد و… ارتباطات با جوامع محلی ، ذینفعان ملی ، منطقه ای  وجهانی  بحث پیشنهاد داشتیم و …
Posted in: دسته‌بندی نشده