گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران “ایرنا”

 از خبر گزاری ایرنا زنگ زده بود می خواست عملکرد سازمان متبوع را در تخریب جنگل نقد کنم گفتم به عنوان 

عضو … که نمی شود با هام مصاحبه کنی با تعجب پرسید چرا؟ تو دلم گفتم اگر می شد که محمد درویش 

عزیز کماکان سازمان حفاظت محیط زیست را نقد می کرد…

با عنوان کارشناس جنگل و محیط زیست حرفهای را که اعتقاد داشتم در مصاحبه تلفنی به عرض خبرنگار مزبور 

رساندم تا ببنیم … حلاج است

ایرنا بالای 80% گفتگو یم را با حفظ امانت گزارش کرده، بعضی تعارفات را اضافه کرده که اعتراضی نیست 

بلاخره باید تعارف را هم یاد بگیریم،بعضی مطالب را هم تعدیل کرده، در هر صورت خبرگزاری دولت اعتدال است 

چه می شود کرد.

گفت و گو را می توانید در لینک زیر ملاحظه کنید:

Posted in: دسته‌بندی نشده