روز درختکاری و سرنوشت نهال‌های کاشته شده!

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
FA


<w:latentstyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false"
DefSemiHidden=”false” DefQFormat=”false” DefPriority=”99″
LatentStyleCount=”371″>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”heading 2″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”heading 3″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”heading 4″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”heading 5″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”heading 6″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”heading 7″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”heading 8″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”heading 9″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”index 1″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”index 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”index 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”index 4″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”index 5″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”index 6″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”index 7″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”index 8″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”index 9″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 1″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 2″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 3″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 4″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 5″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 6″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 7″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 8″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 9″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Normal Indent”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”footnote text”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”annotation text”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”header”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”footer”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”index heading”>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”caption”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”table of figures”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”envelope address”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”envelope return”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”footnote reference”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”annotation reference”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”line number”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”page number”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”endnote reference”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”endnote text”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”table of authorities”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”macro”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”toa heading”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Bullet”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Number”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List 4″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List 5″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Bullet 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Bullet 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Bullet 4″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Bullet 5″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Number 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Number 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Number 4″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Number 5″>

<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Closing”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Signature”>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” Name=”Default Paragraph Font”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Body Text”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Body Text Indent”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Continue”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Continue 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Continue 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Continue 4″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Continue 5″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Message Header”>

<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Salutation”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Date”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Body Text First Indent”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Body Text First Indent 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Note Heading”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Body Text 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Body Text 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Body Text Indent 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Body Text Indent 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Block Text”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Hyperlink”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”FollowedHyperlink”>

<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Document Map”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Plain Text”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”E-mail Signature”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”HTML Top of Form”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”HTML Bottom of Form”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Normal (Web)”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”HTML Acronym”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”HTML Address”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”HTML Cite”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”HTML Code”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”HTML Definition”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”HTML Keyboard”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”HTML Preformatted”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”HTML Sample”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”HTML Typewriter”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”HTML Variable”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Normal Table”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”annotation subject”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”No List”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Outline List 1″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Outline List 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Outline List 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Simple 1″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Simple 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Simple 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Classic 1″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Classic 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Classic 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Classic 4″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Colorful 1″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Colorful 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Colorful 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Columns 1″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Columns 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Columns 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Columns 4″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Columns 5″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Grid 1″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Grid 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Grid 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Grid 4″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Grid 5″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Grid 6″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Grid 7″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Grid 8″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table List 1″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table List 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table List 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table List 4″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table List 5″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table List 6″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table List 7″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table List 8″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table 3D effects 1″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table 3D effects 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table 3D effects 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Contemporary”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Elegant”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Professional”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Subtle 1″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Subtle 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Web 1″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Web 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Web 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Balloon Text”>

<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Theme”>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="34" QFormat="true"
Name=”List Paragraph”>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="30" QFormat="true"
Name=”Intense Quote”>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="19" QFormat="true"
Name=”Subtle Emphasis”>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="21" QFormat="true"
Name=”Intense Emphasis”>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="31" QFormat="true"
Name=”Subtle Reference”>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="32" QFormat="true"
Name=”Intense Reference”>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” Name=”Bibliography”>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”TOC Heading”>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="46"
Name=”Grid Table 1 Light Accent 1″>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="51"
Name=”Grid Table 6 Colorful Accent 1″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="52"
Name=”Grid Table 7 Colorful Accent 1″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="46"
Name=”Grid Table 1 Light Accent 2″>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="51"
Name=”Grid Table 6 Colorful Accent 2″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="52"
Name=”Grid Table 7 Colorful Accent 2″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="46"
Name=”Grid Table 1 Light Accent 3″>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="51"
Name=”Grid Table 6 Colorful Accent 3″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="52"
Name=”Grid Table 7 Colorful Accent 3″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="46"
Name=”Grid Table 1 Light Accent 4″>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="51"
Name=”Grid Table 6 Colorful Accent 4″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="52"
Name=”Grid Table 7 Colorful Accent 4″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="46"
Name=”Grid Table 1 Light Accent 5″>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="51"
Name=”Grid Table 6 Colorful Accent 5″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="52"
Name=”Grid Table 7 Colorful Accent 5″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="46"
Name=”Grid Table 1 Light Accent 6″>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="51"
Name=”Grid Table 6 Colorful Accent 6″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="52"
Name=”Grid Table 7 Colorful Accent 6″>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="46"
Name=”List Table 1 Light Accent 1″>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="51"
Name=”List Table 6 Colorful Accent 1″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="52"
Name=”List Table 7 Colorful Accent 1″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="46"
Name=”List Table 1 Light Accent 2″>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="51"
Name=”List Table 6 Colorful Accent 2″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="52"
Name=”List Table 7 Colorful Accent 2″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="46"
Name=”List Table 1 Light Accent 3″>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="51"
Name=”List Table 6 Colorful Accent 3″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="52"
Name=”List Table 7 Colorful Accent 3″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="46"
Name=”List Table 1 Light Accent 4″>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="51"
Name=”List Table 6 Colorful Accent 4″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="52"
Name=”List Table 7 Colorful Accent 4″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="46"
Name=”List Table 1 Light Accent 5″>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="51"
Name=”List Table 6 Colorful Accent 5″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="52"
Name=”List Table 7 Colorful Accent 5″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="46"
Name=”List Table 1 Light Accent 6″>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="51"
Name=”List Table 6 Colorful Accent 6″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="52"
Name=”List Table 7 Colorful Accent 6″>

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:8.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:107%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
mso-bidi-font-size:12.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

     سال‌های زیادی‌است که به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی، بر اساس آمار منتشره میلیون‌ها نهال برای گسترش فضای سبز و توسعه جنگل‌ها کاشته می‌شود و از عالی‌ترین مقامات ملی و محلی تا دانش‌آموزان و مردم عادی در آیین‌های این روز و هفته شرکت می‌کنند اما آنچه آشکارا عیان است این حقیقت تلخ است که هر ساله از سرانه فضای سبز درختی و جنگل‌های ما کاسته می‌شود! آیا زمان آن نرسیده که به دنبال پاسخ‌هایی سزاور برای این سؤال‌های اساسی باشیم؟

     به همین بهانه در گفتگوی کوتاهی با خبرنگار روزنامه ایران شرکت کرده‌ام که می‌توانید شرح آن‌را در زیر بخوانید:

 نهالکاری.

نماینده تشکل های غیردولتی محیط زیست: مشکل اصلی مراقبت نکردن از نهال ها است

     مریم فرهمند؛ اواخر اسفند فصل نهالکاری و فرصتی مناسب برای توسعه فضای سبز شهری و جنگل‌های کشور است. روز ۱۵ اسفند هم روز درختکاری نام گرفته و سال‌هاست که مردم و مسئولان در این روز اقدام به کاشت درخت می‌کنند، اما کاشتن درخت به همین مناسبت در سال‌های گذشته چقدر به توسعه فضای سبز کشور کمک کرده است؟ برای پاسخ به این سؤال با هومان خاکپور، به عنوان نماینده تشکل های غیردولتی در حوزه محیط زیست که بزودی با رئیس جمهور دیدار خواهد کرد گفت‌و‌گو کردیم.

به نظر شما روز درختکاری چقدر به توسعه جنگل‌ها و فضای سبز شهری کمک کرده است؟

     روز درختکاری نخستین روز از هفته منابع طبیعی (۲۲-۱۵ اسفندماه) است. این هفته با عنوان‌های مختلف، روزشمار و اهداف مشخصی دارد، اما متأسفانه به جای بهره‌برداری از اقدام‌هایی که می‌توان در این روزها انجام داد، فقط به کارهای نمادین بسنده می‌کنیم در صورتی که این هفته زمان مناسبی برای تجزیه و تحلیل عملکرد یکساله و برنامه‌ریزی برای سال آینده است در حالی که به انجام یافتن حرکات نمادین محدود شده و می‌شود.

یعنی تمام نهال‌کاری‌هایی که روز ۱۵ اسفند انجام می‌شود، بدون نتیجه است؟

     اگر تعداد نهال‌هایی را که در ۱۰ سال گذشته از سوی سازمان جنگل‌ها و مراتع و شهرداری توزیع می‌شود، جمع کنیم و فرض را بر این بگیریم که این نهال‌ها به ثمر نشسته باشند، اکنون مساحت فضای سبز و جنگل‌های کشور باید چندین برابر مساحت کنونی باشد.

علت این مسأله چیست؟

     علت این است که نهال‌ها فقط کاشته می‌شود و مراقبت بعدی ندارد. ما با وجود برگزاری روز درختکاری نه تنها شاهد افزایش سرانه فضای سبز و جنگل‌ها نیستیم بلکه نوعی هدررفت سرمایه است. هزینه زیادی برای تولید نهال در کشور می‌شود اما به خاطر نبود مراقبت و آبیاری، همه از بین می‌رود. در بخش شهری برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای باید منابع آبی را در نظر گرفت. با وجود محدودیت منابع آب هم نباید از آب شرب برای آبیاری استفاده شود. بهترین روش این است آبی که از حوزه شهری به شکل فاضلاب خارج می‌شود، بازچرخانی و برای آبیاری به کار گرفته شود.

Posted in: دسته‌بندی نشده