برنامه بهینه‌سازی پایش، حفظ، بهره‌برداری و مدیریت جنگل های کشور

برنامه بهینه‌سازی
پایش، حفظ، بهره‌برداری و مدیریت جنگل های کشور
 

                           شماره۱۶۰۳۳۲/ت۴۱۰۷۴ﻫ
16/10/1392

وزارت جهاد
کشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور

وزارت  نفت ـ سازمان حفاظت محیط‌ زیست ـ سازمان میراث
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

سازمان ثبت
اسناد و املاک کشور ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

هیأت ‌وزیران در
جلسه مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۳۲۸۵۰/۰۲۰ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۱ وزارت جهاد
کشاورزی و به استناد تبصره ماده (۱۴۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری
اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ برنامه بهینه‌سازی پایش، حفظ، بهره‌برداری و مدیریت
جنگل های کشور را به شرح زیر تصویب نمود:

 

 

ماده ۱ـ در
این تصویب‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ بهره‌برداری
از جنگل: استفاده از ظرفیت های قابل تحمل اکولوژیکی و اقتصادی در چارچوب مدیریت
پایدار جنگل ها.

ب ـ پارک جنگلی: مجموعه جنگلی طبیعی یا
دست کاشت با محدوده معین که به‌دلیل موقعیت مکانی مناسب و قابلیت‌های طبیعی و جذابیت‌ها
برای تأمین

Posted in: دسته‌بندی نشده