تعریف جنگل

ابهام در تعریف جنگل دیرینه وکهنه شده  است و این واژه هرگز تعریف مناسبی با جایگاه خود را در نگاشتن بدست نیاورده است ، در مفاد مواد قوانین مختلف و در گزارشات و پژوهش ها و رساله دانشگاهی از این کلمه استفاده شده و می شود و هریک بااستنباطی که از آن دارند به نتیجه گیری می پردازند

جنگل با کلماتی دیگر مانند جلگه ای – مخروبه  تولیدی  حفاظتی – ذخیره گاهی –  مانگرو مبین یک وضعیت رویشی یا رویشگاهی است. اینکه تصور شود جنگل از مجموعه عناصر گیاهی شده و از این رو صرفاً با اعیان ربط پیدا می کند و به عرصه

Posted in: دسته‌بندی نشده