راه اندازی آزمایشگاه شبيه‌سازي فرسايش بادي (تونل باد) در موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور

موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور : پديده گرد و غبار و فرسايش بادي يکي از مولفه هاي مهم مناطق بياباني است. اين پديده در سالهاي اخير تشديد شده و اثرات نامطلوبي بر جوامع انساني و محيط زيست آنها گذاشته است. از آنجا كه بررسي علل و عوامل ايجاد ريزگردها و چگونگي مهار آنها به طور علمي در طبيعت با دشواري ها و پيجيدگي هايي همرا ه است از اين رو بررسي اين عوامل و پژوهش هاي مشابه در زمينه فرسايش بادي در يک محيط کنترل شده و در مقياس‌هاي کوچکتر انجام مي‌پذيرد. گرچه استفاده از تونل باد قابل حمل براي برخي از آزمايشهاي مربوط به فرسايش بادي در طبيعت مرسوم بوده است اما بدليل مشکلات عديده در حمل و نقل و نيروي محرکه پروانه هاي تونل و همچنين محدوديت هاي شبيه‌سازي سرعت باد، بخش تحقيقات بيابان از مدتها پيش مترصد ساخت و راه اندازي تونل بادي بود كه بتواند سرعت هاي بالاي باد را نيز شبيه سازي كند. بدين منظور با هماهنگي بعمل آمده با شركت فراسنجش صبا، تونل بادي با مشخصات زير ساخته شد كه پس از آزمايشهاي اوليه هم اكنون آماده بهره‌برداري است.

مشخصات تونل باد براي انجام پژوهش هاي فرسايش بادي و زيست محيطي (گرد و غبار ):

Posted in: دسته‌بندی نشده