نظارت عالی بر پروژه های عمرانی در حاله ابهام !


 

اقدام عمرانی دولت در چارچوب
طرح وپروژه  تحت برنامه و بودجه دارای
موافقت نامه اعتباری می شود. اگر چارچوب طرح را دقیق رعایت کنیم، بودجه سالانه
کشور نیز خارج از برنامه پنجساله تقدیم نمی شود و ملاحظه منافع محلی یا ملاحظه منافع
منطقه ای  سبب سلب منافع ملی و حق نظارتی ناطرین
نمی گردد.

کسب بیشترین فایده ملی هدف
عمومی و غایی در اجرای طرح ها یک پیام واضح برای آگاهان جامعه دارد، که طرح های
تفصیلی 

Posted in: دسته‌بندی نشده