مصیبت دیگر در راه است آشغال فضای حفاظت از زمین را تهدید می کند؟

نیروهوائی امریکا اعلام  کرد “رادار های حصاری” را که آشغال های فضائی را رد یابی می کرد تعطیل می کند.  نا توانی دولت فدرال را دلیل امرقلمداد کردند. قطعات و آشغال های ناشی از انواع ماهواره در 2000 کیلومتری بالای  زمین سرگردانند.

این ذون مهم میزبان بسیاری از ماهواره ها، از جمله ماهواره های که برای حفاظت ، پایش و مدیریت محیط زیست کره زمین حائز اهمیت  است ، می باشد. بدون ماهواره های مدار پایین زمین، مدیریت محیط زیست (بخصوص کنترل و پایش سلامت جنگل ) به مدیریت عصر حجر رجعت خواهد کرد.

ناسا در تلاش برای اخذ مجوز کنگره امریکا برای تامین اعتبار و کنکره امریکا در فکر اختصاص اعتبار برای جنگ اندوزی های جدید و پوشش گند کاریهای قبلی

Posted in: دسته‌بندی نشده