توقف بهره برداری از جنگل – جــــــــزم اندیشی – حفاظت و صیانت

منابع طبیعی مشتمل بر جنگل ومرتع سرمایه ای تجدید پذیر است و بر حسب استاندارد های حسابداری دارایی زیستی محسوب می شود.  زایش و رویش دو مؤلفه بارز و برجستة در دارایی های زیستی و ویژگی منحصر به فرد این دارایی هستند.علاوه بر جنگل و مرتع جانوران و دام و طیور و… دارایی زیستی محسوب می شوند.

زایش در جامعه گیاهی نهال و زادآوری تجدیدحیات طبیعی و در جانوران و دام و طیور با عناوین نتاج -کره – بره – جوجه و… نامیده می شود و تعداد آن در واحد سطح و دیگر واحد های قابل تعریف و مرتبط قابل اندازه گیری است.

 رویش به مقدار افزایش وزن

Posted in: دسته‌بندی نشده