موزه دفاع مقدس تنها با شروط پيش بيني شده ساخته مي شود

شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تصويب كرد:


     با تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور، هرگونه ساخت و ساز و احداث بنا در اراضي و عرصه هاي جنگلي واقع در محدوده و حريم شهرها در سراسر كشور ممنوع شد. اين مصوبه با شماره 26195/300 در تاريخ 19 شهريور 1392 به تصويب و امضاي «ميرمحمد غراوي» معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران رسيد و روي سايت روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت. در اين نامه كه خطاب به استاندار و رييس شوراي برنامه ريزي و توسعه استان گلستان صادر شده با تاكيد بر دستور صريح مقام معظم رهبري مبني بر حفظ و حراست از جنگل ها و منابع طبيعي كشور، موضوع ساخت و سازهاي غيرمجاز در عرصه هاي جنگلي، منابع طبيعي و مناطق تحت حفاظت محيط زيست، مخصوصا اقدامات غيرمجاز در جنگل ناهارخوران گرگان مورد بررسي قرار گرفته و ضمن تاكيد بر ممنوعيت ساخت و ساز به هر عنوان در اراضي ياد شده مقرر شد تا تمامي درخواست هاي احداث بنا در اراضي و عرصه هاي جنگلي، مشمول ضوابط مغايرت هاي اساسي واقع شود. بر اساس اين مصوبه لازم است اين ساخت و سازها تنها پس از طي مراحل قانوني در استان گلستان، جهت تصويب نهايي به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ارجاع شود.

منبع : روزنامه اعتماد/ الهه موسوی

لینک گزارش:

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2816680

لینک پی دی اف گزارش:

http://www.magiran.com/ppdf/nppdf/3291/p0329127820131.pdf

   

Posted in: دسته‌بندی نشده