تغییر کاربری اراضی زراعی وباغی درد بی درمان !

تصور اینکه اذهان عمومی تغییر کاربری  اراضی مستعد زراعی و باغی را درد بی درمانی بداند و متولیان صدورپروانه ساخت ساختمان منبع سرشار درآمد شهری بدانند و با قبول تقاضای بساز و بفروشان و جلب رضایتشان را از طریق تفاهم یا باصدور پروانه ساخت، در ارزیابی عملکرد تکریم ارباب رجوع دستگاه خود بنویسند، تصور بسیار مشوشی است و تنویر اذهان عمومی حیاتی ترین اقدام مدبرانه و امید بخش است.


جلوگیری از تغییر کارکاربری اراضی زراعی و باغی  به موجب قانون

Posted in: دسته‌بندی نشده