بهره برداری در حدود توان اکولوژیک – 3

بهره برداری : واژه ای که در منابع قانونی مرتبط با تشکیلات سازمان جنگل ها فاقد تعریف است، البته موضوع غریبی نیست واژه های چون حفظ ، احیا ، توسعه ، اصلاح نیز فاقد تعریف هستند ، شاید در گذشته  این واژه ها از لحاظ فنی و تخصصی در بخش جنگل نیازی به تعریف نداشتند. اما امروزه باید زبان مشترکی را توسعه و تعمیق بخشید و میزان آگاهی های