من، ما، رسانه، اقلیم

 

نویسنده ی CSM در مطلبی و با اشاره به مقاله ی اخیر ال گور پرسیده است: آیا در گفتگوهای اقلیمی سخنی از "ما" هم گفته می شود یا همه چیز در مورد "من" است؟ این مطلب به این نکته اشاره می کند که شرایط کنونی در انتشار گازهای گلخانه ای حاصل همکاری گروهی است و از همین رو نمی شود با تلاش فردی راه حل موفقی برای آن پیدا کرد، بلکه در عوض بایستی دوباره به گزینه های جمعی رو آورد.

در مطلبی دیگری که امروز در SMH منتشر شده است، نویسنده به برخی از ابعاد مباحث اقلیمی اشاره کرده است. وی ضمن معرفی یک کتاب بیان می دارد که به نظر می رسد رسانه ها در پوشش خبرهای اقلیمی به درستی عمل نکرده اند بلکه به گونه ای رفتار کرده اند که انگار دو سوی این بحث از استدلال های مشابهی سود می برند.