آيين نامه اجرايي قانون شكار و صيد مصوب 46 و اصلاحيه74


فصل اول

تعاريف

ماده‌ 1ـ جانوران‌ وحشي‌ به‌ شرح‌
زير طبقه‌بندي‌ مي‌شوند
:

الف‌ـ پستانداران‌ وحشي

ب‌ـ پرندگان‌ وحشي‌.

پ‌ـ خزندگان‌ وحشي‌.

ت‌ـ آبزيان‌.

ماده‌ 2ـ شكار عبارت‌ است‌ از تير اندازي‌ به‌ پستانداران‌ و پرندگان‌ و خزندگان‌ وحشي‌ يا
كشتن‌ يا گرفتن‌
يا تعقيب‌ كردن‌ آنها به‌
هر كيفيت‌ و وسيله‌ و طريق‌
.

Posted in: دسته‌بندی نشده