گستره خشکسالی تا پایان فروردین 90

نقشه گستره خشکسالی مهر تا پایان فروردین 1390 به وسیله کارشناسان مرکز تحقیقات کم آبی و خشکسالی در کشاورزی و منابع طبیعی تهیه شد که در ذیل مشاهده می فرمایید.