حوادث آب‌وهوایی ناشی از تغییرات اقلیمی افزایش می‌یابد

گزارش جدید آب‌وهوایی هیات بین‌دولتی تغییر اقلیم (IPCC) هشدار می‌دهد که احتمالا حوادث شدید آب‌وهوایی ناشی از تغییرات آب‌وهوایی افزایش خواهد یافت.