هیچ کار مدونی برای کاهش تعارض انسان و حیات وحش انجام نشده است

یک عضو کمیته متخصصان خرس قهوه‌ای اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت گفت: هیچ کاری تا امروز به‌صورت مدون و استاندارد برای رفع تعارض با حیات وحش انجام نداده‌ایم. بیشتر پژوهش‌های مرتبط نیز درباره شناخت نقاط تعارض بین حیات وحش و انسان بوده است نه شیوه‌های رفع تعارض.