تشدید فعالیت سامانه بارشی در کشور/ افزایش فعالیت بادهای ۱۲۰ روزه

سازمان هواشناسی نسبت به تشدید فعالیت سامانه بارشی در کشور و افزایش فعالیت بادهای ۱۲۰ روزه از امروز (۱۳ مرداد) هشدار داد.