گسترش آتش سوزی های جنگلی در یونان و تخلیه برخی مناطق آتن

با تداوم آتش سوزی های جنگلی، هزاران نفر از ساکنان شمال آتن مجبور به ترک خانه های خود شدند.