احقاق حق با دنبال کردن رد خون خبرنگاران

برای نوشتن درباره این گزارش، به روش معمول هر گزارش دیگری لازم است که بازگردیم به پیشینه خبر؛ چهل روز قبل ـ دوم تیرماه ۱۴۰۰ـ اما مرور آن حادثه تلخ برایمان چندان هم به این سادگی ها نیست، در حقیقت هیچگاه ساده نبوده است. تلخ و گزنده است ولی ضرورت است؛ این واجبِ تلخ، در این روزها یک لحظه از خاطرمان نرفته و اینچنین است که «ما همچنان دوره می‌کنیم شب را و روز را، هنوز را».