صرفه اقتصادی و محیط زیستی انتقال صنایع آب‌بر به سواحل جنوب کشور

با حاکمیت خشکسالی بر کشور و کاهش منابع آب به‌ویژه در حوضه‌های آبریز کارون و زاینده رود، انتقادات به چگونگی مدیریت حوضه‌های آبریز و منابع آب کشور بیش از ‌پیش مطرح و مورد توجه قرار گرفته است. در حالی‌که یکی از عوامل کاهش منابع آب در کشور استقرار صنایع آب‌بر در فلات مرکزی ایران و طرح‌های انتقال آب برای این صنایع عنوان می‌شود که یک کارشناس آب معتقد است انتقال این صنایع به سواحل جنوبی خلیج فارس و دریای عمان هم به‌لحاظ اقتصادی و هم از نظر زیست محیطی صرفه بیشتری دارد.