این سرزمین آب ندارد اما محور توسعه ایران «آب» است

یک متخصص حوزه آب و تغییر اقلیم ضمن اشاره به اینکه محور اصلی توسعه ایران طی ۷۰ سال گذشته مبتنی بر آب بوده است، گفت: سرزمین ایران آب ندارد و اکنون در شرایط بحران از دست دادن منابع آب کشور قرار داریم. از این رو لازم است سیستم اجرایی، برنامه‌ریزی و شالوده سند توسعه کشور بازنویسی شود.