هشدار درباره گرمایش زمین

هفته نامه اکونومیست امروز طرحی از دو دلفین را منتشر کرده و درباره خطر گرمایش زمین هشدار داده است.