نام گذاری 13 تالاب ایران بر کوچه های شهر تهران

اعضای شورای شهر تهران با نامگذاری 13 کوچه و خیابان در تهران به نام تالاب های کشور موافقت کردند.