آزادسازی زمین‌های مهرآباد دماوند به ارزش ۳۶۰ میلیارد تومان

روز گذشته با احکام قضایی ۶۰ هزار متر مربع از اراضی مهرآباد دماوند به ارزش ۳۶۰ میلیارد تومان از دست زمین خواران آزاد شد.