راهکارهای جلوگیری از سیل که وقوع سیل را رقم می‌زنند!

نتایج تحقیق جدید پروژه سرمایه طبیعی استنفورد، آمریکا نشان می‌دهد، جوامعی که سعی در مقابله با افزایش سطح دریا دارند ناخواسته وقوع سیل برای همسایگان خود را رقم می‌زنند.