بازنگری طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک را برای روی تاقچه نمی‌خواهیم

استاندار مرکزی گفت: بازنگری طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک باید به شکل کاربردی تدوین شود.