خبرنگاران این بار برای خودشان احقاق حق کنند!

در نشست بررسی مخاطرات خبرنگاری علمی با نگاه به حادثه سقوط اتوبوس خبرنگاران با تاکید بر اینکه در رسانه های دنیا برای ایمنی خبرنگاران استانداردهایی تعریف و تنظیم شده است، در ادامه به وضعیت ایمنی خبرنگاران در کشورمان اشاره شد که همچنان با نبود ایمنی با مخاطرات حرفه‌شان دست و پنجه نرم می کنند.