یاد و صدای مهشاد کریمی در رادیو

برنامه سینمایی «پرانتز باز» که پس از ۶ سال وقفه، از شامگاه جمعه به آنتن شبکه رادیویی نمایش بازگشت، در ابتدای نخستین نوبت از دور جدید خود، به ساحت دو خبرنگار محیط زیست ایسنا و ایرنا که چند روز پیش در سانحه واژگونی اتوبوس در حوالی دریاچه ارومیه درگذشتند، ادای احترام کرد.