این سوگنامه «مهشاد» و «ریحانه» نیست

برای شما نمی‌دانم اما برای من شنیدن خبر مرگ کسانی که یک شکل از نزدیکی و قرابت را با آنها دارم نشانه‌ای از بالا رفتن سن است. نمی‌دانم چندمین خبر مرگی است که در این یکی دوسال می‌شنوم، اما قطعا جنس داغ این آخری شکل دیگری است. یک جور احساس اشتراک در سرنوشت و چیزی که برای آنها رقم خورد...