کاهش چشمگیر حریق مراتع در استان مرکزی

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی از کاهش چشمگیر موارد حریق مراتع در سال جاری خبر داد.