سوخت فسیلی عامل مرگ بیش از یک میلیون نفر در جهان در ۲۰۱۷

نتایج یک بررسی نشان داده است که در سال ۲۰۱۷ میلادی بیش از یک میلیون نفر در جهان به نوعی، قربانی احتراق سوخت های فسیلی شده اند.