عیسی کلانتری در انتخابات شرکت کرد

عیسی کلانتری در انتخابات 1400 شرکت کرد.