خطر زباله های الکترونیکی برای سلامت میلیون ها کودک در جهان

سازمان جهانی بهداشت (WHO) هشدار داد: افزایش زباله های الکترونیکی در جهان، سلامت میلیون ها کودک را تحت تاثیر قرار داده است.