بزرگترین تصمیمات تغییرات اقلیمی، پیش روی رهبران گروه هفت

یک طبیعت شناس گفت: رهبران گروه هفت (G7) اکنون با بزرگترین تصمیمات تغییرات اقلیمی در تاریخ روبرو هستند.