تغییرات اقلیمی، عامل تخریب ۱۶۷ میلیون خانه تا سال ۲۰۴۰

کارشناسان مطالعات جوی در انگلیس براساس نتایج یک مطالعه جدید هشدار داده اند که تغییرات اقلیمی و حوادث جوی ناشی از آن، موجب از بین رفتن ۱۶۷ میلیون خانه و سرپناه تا سال ۲۰۴۰ میلادی در جهان می شود.