هشدار هواشناسی نسبت به وقوع رگبار و رعد و برق در سه استان

سازمان هواشناسی نسبت به وقوع رگبار و رعد و برق و خیزش گرد و خاک در سه استان جنوبی هشدار داد.