آیا زمین خواری جرم است ؟ – 23

 

اگر به تولید و تولید کننده اهمیت داده  می شد.

 

اگر به تولید کنندة  جامعه امتیاز بیشتری بیش از مصرف کنندة جامعه داده می شد.

 

اگر زندگی در جامعه روستائی بیش از زندگی جامعه شهری مزیت دار می شد و از خدمات رفاهی بیشتر و ارزانتری برخوردار می گردید .

 

اگر خودکفائی در تولید محصولات کشاورزی که با استفاده از روش های فنی و علمی نوین و از طریق افزایش بهره وری از نهاده ها و افزایش عملکرد در واحد