(10)90- استاد و مشارکت

استاد
در نشست مدیریتی- کارشناسی تأکید مؤکد داشتند که در تهیه و اجرای طرح های منابع
طبیعی مشارکت مردم محلی یادتان نرود! ساعتی بعد هنگام جمع بندی مباحث فرا رسید. با
توجه به تجربه های قبلی و به قصد مشارکت به جمع تدوین کنندگان قطع نامه پیوستم. استاد
این بار مشارکت بر نمی تافت و بر نظر خود ابرام می کرد.

در این
فکر بودم استاد که شاگردان خود را هم قابل نمی داند چگونه می خواهد چوپان های
روستای مرا در تهیه و اجرای طرح مشارکت دهد.

ظریفی
گفت حرجی نیست. در این زمینه همه ما یک پا استاد هستیم!