اولین نقشه ی جریان های یخی

 

محققان با حمایت ناسا توانستند اولین نقشه ی سرعت و جهت جریان های یخی را تهیه کنند. این نقشه با استفاده از مشاهدات رادارهای یکپارچه تهیه شده است. این اقدام یک حرکت قابل توجه در این حوزه علمی نام گرفته است و به نظر می رسد این نقشه پرده از فرآیندهایی برداشته است که پیش از این مورد توجه قرار نگرفته اند.

They were able to see for the first time, the previously unchartered East Antarctica, which accounts for 77% of the continent.

To their surprise, they discovered a new ridge splitting the 5.4 million-square-mile landmass from east to west.

The team also found formations moving up to 800ft annually across immense plains sloping toward the Antarctic Ocean in a different manner than past models of ice migration.

Source: http://news.sky.com/home/technology/article/16053295

اطلاعات بیشتری در این لینک هست. 

 

 

یخ های قطبی