پایان تلاش "آرشی" ها روی برودپیک

تیم باشگاه کوه نوردان آرش که برای تکمیل مسیر نو روی برودپیک (گشایش شده در سال 88 تا ارتفاع 7100 متر) در تیر ماه گذشته به منطقه رفته بود، به کار خود پایان داد. این تیم امسال توانست از چادرگاه سوم مسیر عادی برودپیک، 400 متر روی مسیر نو صعود کند ولی به دلیل دیر وارد شدن به منطقه و از دست دادن  بخشی از فرصت صعود، نتوانست کار خود را تکمیل کند.

توضیح بیشتر در تارنمای باشگاه کوه نوردان آرش.

Posted in: دسته‌بندی نشده