چرا برخی درختان کج هستند ؟ – 1

 درختان در حالت طبیعی به یقین قائم می رویند و بدون انحنا و انحراف بسته به نوع گونه و منطقه رویش، قامت منحصر به خود را پیدا می کنند.


اما درختان  در شرائط رشد و رویشگاهی جنگلی خود، قامت بلند تری نسبت به سایر شرائط رویشگاهی دیگرپیدا می کنند .


یک تک درخت قامت کوتاه تری

Posted in: دسته‌بندی نشده