جلسه هم انديشي

جلسه هم انديشي كميته تخصصي ميراث فرهنگي “دبيرخانه مشورتي سازمان هاي مردم نهاد شهر تهران” با سمن هاي شهر ري

اين جلسه در تاريخ 1390/5/17 با حضور جمعي
از سازمان هاي مردم نهاد شهر ري و نمايندگاني از “كميته تخصصي ميراث فرهنگي
دبيرخانه مشورتي سازمان هاي مردم نهاد “در حوزه بررسي ميراث فرهنگي ري
برگزار شد.

Posted in: دسته‌بندی نشده Filed under: