یک مقاله دیگر در مورد رابطه رشد اقتصادی و آلودگی

بررسی رابطه علیت بین تولید ناخالص داخلی و حجم گازهای گلخانه‌ای در ایران
( مطالعه موردی: گاز دی اکسید کربن)

زهره شعبانی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران

ایرج صالح

استادیارگروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران

سعید یزدانی

دانشیارگروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران.

چکیده

از آنجا که بررسی ابعاد اقتصادی انتشار گازهای گلخانه‌ای و آثار زیست‌محیطی مربوطه، خصوصاً در شرایط کنونی که حجم گازهای گلخانه‌ای با روندی صعودی درحال افزایش می‌باشند، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، لذا دراین مطالعه وجود رابطه بین انتشار گاز گلخانه‌ای دی اکسیدکربن و میزان تولید ناخالص داخلی واقعی ایران طی سالهای 1339 الی 1378 بررسی شده و با استفاده از نتایج حاصله به تحلیل منحنی زیست محیطی کوزنتس مربوطه در شرایط ایران پرداخته شده است. جهت دستیابی به این اهداف، از آزمون استاندارد علیت گرنجر و  آزمون علیت هسیائو استفاده شده و تابع درجه دوم با استفاده از روش OLS برآورد گردیده است. نتایج به دست آمده حاکی از وجود یک رابطه یک‌طرفه از حجم گاز دی‌اکسیدکربن بر تولید ناخالص داخلی می‌باشد. ازسوی دیگر از آنجایی که نرخ رشد حجم گاز دی اکسیدکربن بیشتر از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی می‌باشد، لذا منحنی زیست‌محیطی کوزنتس در شرایط ایران، فرم مورد انتظاری  که در تحلیلهای نظری مطرح شده است را دارا نمی‌باشد. بعبارتی موقعیت اقتصای کشور هنوز در شرایطی نمی‌باشد که بتواند باعث کاهش آلاینده‌های زیست محیطی گردد.

متن مقاله را در اینجا بخوانید!