مزرعه ای که در آن بدن ببرها برای تهیه شراب چپاول میشود

Guilin شهری است واقع در جنوب غربی چین که دهکده کوهستانی ببر و خرس Xiongshen در قسمتی از این منظقه واقع شده است . Guilin یکی از شهرهای اصلی توریستی سر زمین چین بحساب میاید، با اینوجود مزرعه نگهداری و پرورش ببرها در لیست برنامه گردشگری توریست ها قید نگردیده، زیرا ببرها که بیشتر آنها از نژاد سیبریائی هستند اجسادشان بیشتر از زنده آنها برای چینی ها ارزشمند است . تعداد زیادی ببر اسیر (شاید بتوان گفت نصف تعدادی که از این حیوان با شکوه رو به انقراض در حیات وحش