تلخ و شیرین طبیعت شرق کرمان به روایت تصویر ( منطقه دهبکری از توابع شهرستان بم )

فروردین 1390