سد گتوند علیا، فاجعه یا افتخار؟!

حتی سازمان محیط زیست هم مطالعات محیط زیستی سد گتوند را ندیده است!

 “متاسفانه
مجری طرح سد گتوند حاضر نشده است حتی مطالعات محیط زیستی سد را به سازمان
محیط زیست ارائه کند! آقای تورج همتی مدیرکل محیط زیست استان خوزستان بر
این مطلب صحه می گذارد. اینجا غفلتی رخ داده است: مجری و ناظر پروژه های سد
سازی در ایران، هر دو دولتی هستند و به نظر می رسد در یک رودربایستی
مدیریتی ، مسائل دارد مورد اغماض قرار می گیرد.”

متن بالا قسمتی از برنامه امروز گفتگوی داغ سبز است؛ که البته پیرامون این صحبت ها سوالات زیادی پیش می آید…
 از شدت ناراحتی
حرف زیادی نمیتوانم در این رابطه بزنم،تنها ذکر چند جمله کفایت میکند:

– از نظر قانونی سازمان موظف به خواستن نتایج مطالعات از مجری طرح است، این وظیفه در قانون ذکر شده؛ همچنین ذکر شده است که اگر مجری طرحی از ارائه مدارک خودداری کند،سازمان تا ارائه مدارک و بررسی آنها می تواند از ادامه کار جلوگیری کند! پس این قسمت از حرف ها به نوعی بهانه گیری بوده و در این مورد سازمان حفاظت از محیط زیست خوزستان مسئول است. اگر بر اثر این کوتاهی مشکلی پیش آید …