اعتراض كارشناسان و فعالان محيط زيست به طرح ادغام سازمان محيط زيست

طرج سیاسی است؛زندگی مردم را قربانی نکنید!

در پي امضاي طرح دوفوريتي ادغام سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداري كشور از سوي 64 نماينده مجلس، كارشناسان حوزه محيط زيست و منابع طبيعي و تشكل هاي مردم نهاد اين حوزه ضمن اعتراض به اين طرح غيرفني و غيركارشناسي و صرفا سياسي، خواستار تقويت سازمان حفاظت محيط زيست و تشكيل وزارت محيط زيست شدند. در مقدمه اين طرح به عنوان دلايل توجيهي آمده است: «در راستاي كوچك سازي دولت در تكليف برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و نظر به پاسخگو بودن رياست محيط زيست به مراجع نظارتي و از (با) توجه به سنخيت وظايف سازمان جنگل ها يا منابع طبيعي (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري) با محيط زيست (سازمان حفاظت محيط زيست) از قبيل موضوع ارتباط منابع طبيعي يا جنگلباني كه با حيات وحش و شكارباني و همچنين حفظ نباتات گياهي موضوعيت كامل دارد و در يك راستاست ضرورت دارد كه مديرتي واحد و يكپارچه براي آن تعريف شود.» دكتر حسين آخاني، استاد گياه شناسي دانشگاه تهران در اين باره به «اعتماد» گفت: «با توجه به مشكلات كنوني جامعه ايران در حوزه محيط زيست، اگر سازمان حفاظت محيط زيست به جاي تقويت، تضعيف شود خسارت هاي جدي و شديدي به كشور وارد خواهد شد. پس مجلس بايد سازمان محيط زيست را ارتقا بدهد.»او گفت: «به نظر مي رسد بحث درخواست ادغام بيشتر جنبه سياسي دارد تا كارشناسي و نمايندگان محترم مجلس بايد توجه كنند كه مساله محيط زيست يك مساله كشوري است و امروز در دنيا به آن توجه ويژه مي شود.»اين استاد دانشگاه تهران در ادامه با بيان اينكه معتقدم سازمان در يك معاونت ضعيف رييس جمهوري، آن طور كه بايد قادر به انجام وظايف گسترده نيست از نمايندگان خواست تا با استدلالي كه درباره سنخيت وظايف اين دو سازمان داشته اند، آنها را تحت «وزارت محيط زيست، ميراث طبيعي و گردشگري» و به عنوان يك وزارتخانه مقتدر و قوي گرد آورند. اين وزارتخانه مي تواند از ادغام سازمان هاي محيط زيست، جنگل ها و مراتع، ميراث و گردشگري و هواشناسي تشكيل شود و به مجلس پاسخگو باشد.»آخاني ادامه داد:

منبع: روزنامه اعتماد، شماره 2884 به تاريخ 8/11/92، صفحه 13 (جامعه)

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2892457

Posted in: دسته‌بندی نشده