بهره وری از ظرفیت های شبکه های اجتماعی در ترویج فرهنگ حفاظت محیط زیست طبیعی

با بحث های داغ در ارتباط با ضرورت فراهم آمدن امکانات بهره وری از ظرفیت های شبکه های اجتماعی در ترویج فرهنگ

حفاظت محیط زیست طبیعی با تفاهم سازمان های جهانی ذیربط و کشور های عضو در کارگاه آموزشی بین المللی ارتباطات در مدیریت پایدار جنگل در رباط، مراکش کلید خورد

Posted in: دسته‌بندی نشده